Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ.

0
2201

tritue31

không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự .

(Learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and attended to with diligence.)

– Abigail Adams –

Loading...
Xem thêm:  Hạnh phúc là gì và nó ở đâu