Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ.

0
2000

tritue31

Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ.

(Learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and attended to with diligence.)

– Abigail Adams –

Loading...
Xem thêm:  Những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước. Những điều chúng ta không biết là cả một đại dương.