Tôi quyết tâm kiểm soát sự việc, chứ không để nó kiểm soát mình.

1
969

danhngonhanhdong719

Tôi quyết tâm kiểm soát sự việc, chứ không để nó kiểm soát mình.

(I am determined to control events, not be controlled by them.)

– John Adams –

Loading...
Xem thêm:  Nếu bạn có thể đi, bạn cũng có thể chạy.