Tính cách là kết quả của hai thứ: thái độ tinh thần và cách chúng ta sử dụng thời gian.

0
782

tinhcach45

Tính cách là kết quả của hai thứ: thái độ tinh thần và cách chúng ta sử dụng thời gian.

(Character is the result of two things: mental attitude and the way we spend our time.)

– Elbert Hubbard –

Loading...
CHIA SẺ