Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

0
1414

danhngontinhban711

Tình bạn nhân lên và chia bớt đau buồn.

(Friendships multiply joys and divide griefs.)

– Thomas Fuller –

Loading...
Xem thêm:  Nghệ thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo.