Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

0
1291

tinhban36 - Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong , và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

(The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.)

– Mahatma Gandhi –

Loading...
Xem thêm:  Sắc màu của tình bạn