Sự vĩ đại gây ra lòng đố kỵ, lòng đố kỵ đem lại thù hằn, thù hằn thì sinh ra dối trá.

0
1849

loihayydep-321

Sự gây ra lòng đố kỵ, lòng đố kỵ đem lại thù hằn, thù hằn thì sinh ra dối trá.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Nếu và thì