Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn.

0
1167

danhngondanong73

Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho nàng.