Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

0
1875

tinhcach49

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

(Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.)

– Ralph Waldo Emerson –

Loading...
Xem thêm:  Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để đáp lại người hiền.