Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

0
2003

tinhcach49

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

(Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.)

– Ralph Waldo Emerson –

Loading...
Xem thêm:  Những người kén cá chọn canh rất bất hạnh; chẳng thứ gì thỏa mãn họ.