Nếu bạn tránh sự thất bại, có nghĩa là bạn đang tránh sự tiến bộ.

0
1119

loihayydep-314

Nếu bạn tránh sự , có nghĩa là bạn đang tránh sự .

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Sống thành công