Nếu bạn tránh sự thất bại, có nghĩa là bạn đang tránh sự tiến bộ.

0
1093

loihayydep-314

Nếu bạn tránh sự thất bại, có nghĩa là bạn đang tránh sự tiến bộ.

– Khuyết danh –

Loading...