Muốn làm thay đổi sự việc, thì bản thân mình nên có sự thay đổi trước đã.

0
6230

loihayydep-312

Muốn làm thay đổi sự việc, thì bản thân mình nên có sự thay đổi trước đã.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Người ta đều có lúc sai sót, nhưng chỉ khi nào bạn lặp lại sai sót cũ, thì bạn mới phạm sai lầm.