Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

0
1455

congviec12

Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

(Without work, all life goes rotten. But when work is soulless, life stifles and dies.)

– Albert Camus –

Loading...
CHIA SẺ