Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

0
1687

congviec12 - Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

Không có , mọi đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

(Without work, all life goes rotten. But when work is soulless, life stifles and dies.)

– Albert Camus –

Loading...
Xem thêm:  Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.