Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.

0
1225

tinhban64 - Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.

Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên .

(Wherever we are, it is our friends that make our world.)

– Henry Drummond –  

Loading...
Xem thêm:  Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.