Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.

0
1068

tinhban64

Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.

(Wherever we are, it is our friends that make our world.)

– Henry Drummond –  

Loading...