Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

0
1327

giaoduc53

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...
CHIA SẺ