Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

0
1971

tinhban65

Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

(Friends are born, not made.)

– Henry Brooks Adams –

Loading...
Xem thêm:  Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu trả lời.