Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

0
1258

tritue33 - Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

(Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.)

– William Cowper –

Loading...
Xem thêm:  Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai.